Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080


Turkish Journal of Vascular Surgery 2015 , Vol 24 , Issue 1
Büyük Safen Ven Yetmezliği Tedavisinde 940 nm ve 1470 nm Çıplak Fiberlerin Karşılaştırılması
Kemal KARAARSLAN1, Burçin ABUD1, Mine TAVLI YILMAZ1, Mehmet GÜZELOĞLU2
1Clinic of Cardiovascular Surgery, Tepecik Training and Research Hospital, İzmir
2Clinic of Cardiovascular Surgery, İzmir University Medicalpark İzmir Hospital, İzmir
DOI : 10.9739/uvcd.2014-42152 Amaç: Endovenöz laser ablasyon, majör cerrahi işlemler nedeniyle kolay kabul görmüştür. Bu çalışmada iki farklı dalga boyunun etkinlik ve erken postoperatif morbiditeleri karşılaştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Rastgele seçilen 200 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Grup 1"de 106 hastanın 125 alt ekstremitesi 940 nm lazer ile, grup 2"de 94 hastanın 110 alt ektremitesi 1470 nm lazer ile tedavi edilmiştir. Bulgular: Her iki grupta da perkütan girişim ve endovenöz yerleşim başarı ile yapılmıştır. Grup 1"de sadece endurasyon istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazla bulunmuştur. Her iki grupta da diğer postoperatif parametreler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç: Büyük safen venin endovenöz laser ablasyonunda 1470 nm dalga boyu kullanımı ile daha az postoperatif ağrı görülmektedir. Ağrı süresi endurasyon olan grupta daha fazla olmasına rağmen, istatistiksel olarak iki grup arasında bir fark bulunmamıştır. Postoperatif morbidite artışını önlemek için, ablasyonunun venin perfore edilmeden yapılması gerektiğini düşünmekteyiz. Keywords : Venöz yetmezlik; ablasyon teknikleri; laser tedavisi