Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080


Turkish Journal of Vascular Surgery 2017 , Vol 26 , Issue 2
Modifiye hızlandırılmış teknik ile tamamen implante edilebilir venöz erişim analizi
Serkan Burç Deşer1, Mustafa Kemal Demirağ1
1Department of Cardiovascular Surgery, School of Medicine, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey DOI : 10.5606/tjvs.2017.30 Amaç: Bu çalışmada tamamen implante edilebilir venöz erişim için cut-down modelini modifiye ederek hızlandırılmış tekniğe ilişkin deneyimlerimiz sunuldu.

Hastalar ve Yöntemler: Haziran 2013 - Aralık 2016 tarihleri arasında venöz port yerleştirilen toplam 70 hasta (33 erkek, 37 kadın; ort. yaş 67.7±9.8 yıl; dağılım, 21-86 yaş) retrospektif olarak incelendi. Hastalar tamamen implante edilebilir venöz erişim portu (TIVAP) tekniğine göre değerlendirildi ve sınıflandırıldı. Hastaların tümü ameliyat süresi, erken ve geç komplikasyonlar ve primer başarı oranı açısından değerlendirildi ve tamamen TIVAP tekniğine göre sınıflandırıldı.

Bulgular: TIVAP implantasyonunun birincil başarı oranı, hızlı sefalik cut-down tekniği için %91 (64/70) ve Seldinger tekniği için %100 (6/6) idi. İşlemlere ilişkin işlem sırası majör bir komplikasyon görülmedi. Cerrahi işlemin sefalik cut-down tekniği için ortalama süresi 14 dk. (dağılım, 10-22 dk.), perkütan Seldinger tekniği için 32 dk. (dağılım, 25-50 dk.) idi.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımız perkütan Seldinger tekniğinin TIVAP implantasyon süresini uzattığını ve bu nedenle hızlı sefalik cut-down tekniği ile yapılan TIVAP implantasyonunun işlem süresini kısalttığını ve pnömotoraks gibi ciddi komplikasyon oranlarını azalttığını göstermektedir. Keywords : Sefalik ven; komplikasyon; cut-down; tamamen implante edilebilir venöz erişim portu