Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080


Turkish Journal of Vascular Surgery 2017 , Vol 26 , Issue 3
Küçük safen vene uygulanan endovenöz radyofrekans ablasyon tedavisinin orta dönem sonuçları
Ali Baran Budak1, Orhan Eren Günertem1, Naim Boran Tümer1, Atike Tekeli1, Kanat Özışık1, Serdar Günaydın1
1Department of Cardiovascular Surgery, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey DOI : 10.5606/tjvs.2017.31 Amaç: Bu çalışmada küçük safen vene (KSV) radyofrekans ablasyonun (RFA) uygulanabilirliği, etkinliği ve güvenilirliği araştırıldı ve orta dönem takip sonuçlarımız sunuldu.

Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmaya Ocak 2015 - Ocak 2017 tarihleri arasında KSV yetmezliği nedeniyle RFA yapılan ve maksimum 33 ay takip edilen toplam 52 hasta (32 erkek, 20 kadın; ort. yaş 44.5±11.8 yıl; dağılım 31-71 yıl) alındı. Ameliyat sonrası klinik sonuçlar ve KSV süral nörit risk faktörleri incelendi.

Bulgular: Hastaların birçoğu Klinik, Etiyoloji, Anatomi ve Patofizyoloji (CEAP) klinik sınıfı 3 olan hastalar idi (n=41, %78.8). Ortalama Kronik Venöz Yetmezlik Yaşam Kalitesi Anketi (CIVIQ2) skoru 26.8±3.8 idi. Ortalama KSV çapı 6.6±1.5 mm (dağılım 4.5-11 mm) idi. İşlem anındaki kapanma oranı %100 idi. Hastaların tümü iki gün içinde normal aktivitelerine döndü. Ameliyat sonrası CIVIQ2 skorları 26.8±3.8"den 12.0±4.2"ye anlamlı düzeyde düzeldi (p=0.01). İki hastaya (%3.8) ablasyon sonrası süral nörit tanısı kondu. Altıncı ayda, bir hastada (%1.92) Doppler ultrasonda KSV"nin proksimal segmentinde parsiyel rekanalizasyon izlendi.

Sonuç: Çalışma bulgularımız, RFA"nın KSV yetmezliğinde ve reflüsünde konvansiyonel cerrahiye kıyasla muhtemel avantajları olduğunu göstermektedir. Ancak, ablasyon sonrası süral nörit SSV"ye RFA"nın sık görülen bir komplikasyonu olmakla birlikte, genellikle geçicidir. Bununla birlikte, ameliyat öncesi yüksek CEAP skorları, süral nöritin muhtemel bir risk faktörü olarak görünmektedir. Keywords : Kronik venöz yetmezlik; endovenöz radyofrekans ablasyon; küçük safen ven