Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080


Turkish Journal of Vascular Surgery 2018 , Vol 27 , Issue 3
Seksen yaş ve üzeri hastalarda akut tromboembolik ekstremite iskemisinin cerrahi sonuçları
Mustafa Aldağ1, Ahmet Öztekin1, Mehmet Şenel Bademci1, Cemal Kocaaslan1, Emine Şeyma Denli Yalvaç1, Ebuzer Aydın1
1Department of Cardiovascular Surgery, Medicine Faculty of İstanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey DOI : 10.9739/tjvs.2018.198 Amaç: Bu çalışmada, akut ekstremite iskemisi (AEİ) olan ve acil tromboembolektomi yapılan seksen yaş ve üzeri hastaların cerrahi sonuçları değerlendirildi.

Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2016 - Mart 2018 tarihleri arasında hastanemizde alt veya üst ekstremitede akut tromboembolik iskemi tanısı konan ve acil tromboembolektomi yapılan 80 yaş ve üzeri toplam 27 hastanın (16 kadın, 11 erkek; medyan yaş 85.2±4.3 yıl; dağılım, 80-95 yıl) tıbbi dosyası retrospektif olarak incelendi. Akut ekstremite iskemisinin 30 günlük mortalite oranı değerlendirildi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri, eşlik eden hastalıkları ve enfeksiyon, gastrointestinal kanama, hematom, revizyon cerrahisi ve ampütasyon dahil olmak üzere ameliyat sonrası sonuçlar kaydedildi.

Bulgular: On dokuz hastada (%70.3) akut alt ekstremite iskemisi var iken, sekiz hastada (%29.7) akut üst ekstremite iskemisi vardı. Akut iskemiye bağlı akut ağrı, en sık görülen semptomdu (n=26, %96.3). Atriyal fibrilasyon, hastaların %62.9"unda en sık görülen komorbidite idi. Ameliyat sonrası komplikasyonlar hematom (n=5, %18.5), yara yeri enfeksiyonu (n=4, %14.8) ve gastrointestinal kanama (n=2, %7.4) idi. Üç hastada (%11.1) embolektomi yeniden yapıldı. Üç hastaya (%11.1) kompartman sendromu nedeniyle fasyotomi uygulandı ve bu hastalara akabinde alt ekstremite ampütasyonu yapıldı. İki hastada böbrek yetmezliğine bağlı mortalite izlendi ve mortalite oranı %7.4 olarak bulundu.

Sonuç: Çalışma sonuçlarımıza göre, ALI seksen yaş ve üzeri hastalarda farklı sonuçlar doğurmaktadır. Çalışma bulgularımız uzamış iskemi nedeniyle nörolojik defisit gelişen hastalar ve diabetes mellitus ve şiddetli iskemili hastaların mortalite ve morbidite açısından daha yüksek bir risk ile karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Keywords : Embolektomi; ekstremite iskemisi; 80 yaş ve üzeri; tromboemboli