Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society E-ISSN 2667-5080Turkish Journal of Vascular Surgery 2009 , Vol 18 , Issue 3
Derin Ven Trombozunda Ayaktan Günlük Tek Doz Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği
Dolunay ODABAŞI1, Yasin MELEK1, Halil BAŞEL2, Sedat ÖZCAN1, Hasan EKİM1
1Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Van
Amaç: Derin Ven Trombozu (DVT) bulunan ve kliniğimizde tedavisi yapılan hastalara ayak tan tek doz Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (DMAH) tedavisinin etkinliğinin ve güvenirliliğinin belirlenmesi, kısa ve orta dönem sonuçlarının literatür ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaç lanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Aralık 2004 ve Nisan 2008 Tarihleri arasında kliniğimizde DVT"li 30 hastaya ayaktan tek doz DMAH tedavisi uygulandı. Hastaların 17 (%56)"si erkek 13 (%44)"ü ba- yandı. Ortalama yaş 46.2 ± 27 (19-74) idi. Bütün hastalara kg başına 1.5 kg/mg hesabıyla tek doz DMAH uygulandı. Hastalar ilk görüldükleri gün, 10.gün, 1. ay, 3. ay, 6. ay, 12. ay ve 18. ayda tube- rositas tibia (TT) ve uyluk ortası (UO) çap farkları ile bilateral alt extremite venöz doppler ve biyo- kimya monitarizasyonu ile takip edildi. Bulgular: Hastaların hiçbirinde pulmoner emboli bulgusu ve şikayeti olmadı. Vakaların ikisi bilateral, 19"u sol alt ekstremite de ve 9"u sağ alt ekstremite de gözlendi. Tek bir hastada derin ven trombozu nüksü gerçekleşti. Bir hastamızda DMAH"a bağlı ol- duğu düşünülen yaygın cilt döküntüleri gerçekleşti ve ilaç kesildikten sonra hastanın şikayetleri düzeldi. İlaçla ilgili başka bir yan etki rapor edilmedi. Çalışma süresi sonunda hastaların 11"in de do- opler USG sonucu tam iyileşme sağlandığı ispatlandı. Hastaların 10"unda sadece venöz reflü ve 9 hastada parsiyel tromboz mevcuttu. Tedavinin 1. ayının sonunda extremitede diz altı ve diz üstü seviyede anlamlı çap azalmasına rastlanmıştır. Sonuç: DVT"de ayaktan tek doz DMAH tedavisi et- kili bir yöntemdir. Keywords : Venous thrombosis; heparin, low-molecular-weight; pulmonary embolism
Viewed : 4610
Downloaded : 1518