Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society E-ISSN 2667-5080Turkish Journal of Vascular Surgery 2017 , Vol 26 , Issue 1
Surgical interventions for arteriovenous fistula aneurysms: Our single-center experience
Mehmet Çakıcı1, Nur Dikmen Yaman2, Evren Özçınar1, Çağdaş Baran1, Ali İhsan Hasde1, Mustafa Şırlak1, Bülent Kaya1
1Department of Cardiovascular Surgery, Ankara University School of Medicine, Ankara, Turkey
2Department of Cardiovascular Surgery, Ministry of Health, Nevşehir State Hospital, Nevşehir, Turkey
DOI : 10.5606/tjvs.2017.5 Amaç: Bu çalışmada, arteriyovenöz fistül (AVF) anevrizmalarında uygulanan cerrahi tedavi yöntemlerinin sonuçları değerlendirildi.

Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2013 - Eylül 2016 tarihleri arasında merkezimizde geç dönem AVF anevrizmal komplikasyonlarının cerrahi tamiri yapılan toplam 29 hasta (14 erkek, 15 kadın; ort. yaş 67.4±13.4 yıl; dağılım 28-73 yıl) retrospektif olarak değerlendirildi. Girişim yolu ve anevrizmanın özelikleri, anastomoz tipi, fistül yaşı, ven ve arter çapı ve girişim durumu değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların tümü gerçek ve yalancı anevrizmal komplikasyonlar nedeniyle tedavi edildi. Komplikasyonlara göre farklı teknikler kullanıldı; ancak en sık kullanılan yöntem %96.5 (n=28) oranı ile ligasyon ve eksizyon idi. İşlem sırası ve sonrasında önemli bir komplikasyon görülmedi ve birinci ayda mortalite izlenmedi. İki hastada minör komplikasyon olarak küçük hematom görüldü. Ortalama takip süresi 28 (dağılım: 3-41) ay idi.

Sonuç: Anevrizmalar hemodiyaliz için oluşturulan arteriyovenöz vasküler erişimlerde sık görülen ve genellikle zorlu komplikasyonlardır. Anevrizmalar konvansiyonel cerrahi veya endovasküler teknikler ile tedavi edilebilmektedir. Keywords : Arteriovenous fistula; arteriovenous fistula aneurysm; vascular access complication

Viewed : 3520
Downloaded : 15566