Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society E-ISSN 2667-5080Turkish Journal of Vascular Surgery 2013 , Vol 22 , Issue 1
Derin Ven Trombozlu Hastalarda Faktör V Leiden Mutasyonu Taraması ve Sonuçları
Olcay Murat DİŞLİ, Barış AKÇA, Köksal DÖNMEZ, Cengiz ÇOLAK, Hasan Berat CİHAN, Bektaş BATTALOĞLU, Nevzat ERDİL
1Kalp Damar Cerrahisi AD, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya DOI : 10.9739/uvcd.2012-32287 Amaç: Çalışmamızda, derin ven trombozu nedeni ile başvuran hastalarda Faktör V Leiden mutasyonunun sıklığı ve bu hastalara yaklaşımımız paylaşılacaktır. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2009 ile Ağustos 2011 tarihleri arasında derin ven trombozu ile başvuran 53 olgu, Faktör V leiden mutasyonu açısından araştırıldı. Olguların yaş aralığı 19-83 yıl olup %50,94"ü erkek idi. Olguların tümü standart olarak yatırılıp, iv standart heparin alıp oral antikoagulan ilaç başlandı. Tümünde etiyolojik araştırma yapıldı. Bulgular: Elli üç olguda araştırılan Faktör V leiden mutasyonu 11 hastada heterozigot (7E, 4K) (%20,75), 2 hastada homozigot (K) (% 3,77) olarak tespit edildi. Heterozigot olarak tespit edilen tek kadın hastanın pulmoner emboli öyküsü mevcuttu. Rekürren derin ven trombozu olarak başvuran 6 hastanın birinde heterozigot (E) birinde homozigot (K) gen mutasyonu tespit edildi. Rekürren derin ven trombozlu hastaların diğeri 6. dekatta malignitesi olan ve Faktör V"i normal olan hastaydı. Olguların 6" sında immobilizasyon, gebelik, postpartum ve malignite gibi ek etiyolojik faktörler tespit edildi. Faktör V mutasyonu olan hastaların tümünde femoral ven seviyesinde tutulum mevcuttu. Sonuç: Faktör V mutasyonu olan ve tetikleyici faktör birlikteliği ile venöz trombüs gelişen, özellikle de rekürens olan olgularda ömür boyu oral antikoagulan kullanımı gereklidir. Ayrıca Faktör V leiden mutasyon taşıyıcısı bireyin asemptomatik aile bireylerinin mutasyon açısından taranması önerildiğinden, mutasyon tanımlandığında, yüksek riskli olgularda, derin ven trombozu proflaksisinin ve acil tıbbi bakımın gerektiği durumların önceden saptanabilmesi için bu olgu grubuna genetik danışmanlık verilmesi yararlı olacaktır. Keywords : Faktör V leiden; thromboembolizm; derin ven trombozu; profilaksi
Viewed : 3102
Downloaded : 4918