Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society E-ISSN 2667-5080Turkish Journal of Vascular Surgery 2012 , Vol 21 , Issue 3
Alt Ekstremite Periferik Tıkayıcı Arter Hastalıklarında Renkli Doppler Ultrasonografi ve Üç Boyutlu MR Anjiografi ile Dijital Subtraksiyon Anjiografi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Evren ÜSTÜNER, Ebru DÜŞÜNCELİ ATMAN, Çağlar UZUN, Çağlar UZUN, İlhan ERDEN, Tanzer SANCAK
1Radyoloji AD, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara
2Radyoloji AD, Özel TOBB ETÜ Hastanesi, Ankara
DOI : 10.9739/uvcd.2012-31619 Amaç: Alt ekstremite periferik tıkayıcı arter hastalıklarında renkli Doppler ultrasonografi (RDUS), üç boyutlu MR anjiografi (MRA) ve dijital subtraksiyon anjiografi (DSA) incelemelerinin tanısal etkinliklerinin karşılaştırılması. Gereç ve Yöntemler: İntermittan klodikasyon ile DSA ünitesine başvuran ortalama yaşları 61,5±10,7 olan 21 (18 erkek, 3 bayan) ardışık olguya sırası ile DSA, RDUS ve kontrastlı MRA incelemeleri yapılmıştır ve karşılaştırılmıştır. Toplam 21 hasta, 40 bacak ve 270 arter segmenti incelenmiştir. İki olgu dışında tüm incelemeler bilateraldir. Arterler her bir eks- tremite, infra ve suprapopliteal bölgelerin yanı sıra ana iliak, eksternal iliak, ana femoral, femoral, popliteal, tibial anterior- posterior proksimal ve distal kesimleri olarak segmentlere bölünerek incelenmiştir. Stenoz derecelerine göre olgular 3"e ayrılmıştır. Birinci grup %0-49 stenoz, ikinci grup %50-99 arası stenoz, üçüncü grup ise tam tıkanıklık grubudur. DSA altın standart test olarak kabul edildi ve kappa ve Mc Nemar istatistik testleri kullanıldı. Bulgular: Alt ekstemite için RDUS"nin an- lamlı stenoz saptama duyarlılığı %87, özgüllüğü %97, DSA ile kappa uyumu 0,82"dir. Tek başına tı- kanıklı saptama duyarlılığı ve özgüllüğü ise sırası ile %81 ile %99"dur. Üç boyutlu MRA"da ise stenoz açısından duyarlılık ve özgüllük sırası ile %98 ve %98, kappa uyum katsayısı ise 0,93 idi. Tek başına tıkanıklık saptama duyarlılığı ise %93 ile %98 olarak belirlendi. Sonuç: Genel olarak tüm alt ekstremite arteriyel sistemde kontrastlı MRA inceleme DSA yerine kullanılabilir. RDUS inceleme ise sa- dece suprapopliteal düzeyde DSA yerine kullanılabilirse de, infrapopliteal düzeyde ancak DSA'dan farklılık göstermektedir. RDUS yüksek özgüllüğü nedeni ile tarama testi olarak uygundur. Keywords : Alt ekstremite tıkayıcı arter hastalığı; renkli doppler ultrason; üç boyutlu manyetik rezonans anjiografi; dijital subtraksiyon anjiografi
Viewed : 3470
Downloaded : 6626