Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society E-ISSN 2667-5080Turkish Journal of Vascular Surgery 2014 , Vol 23 , Issue 3
Koroner Anjiyografi Sonucu Gelişen Vasküler Komplikasyonlara Yaklaşımlarımız
Macit BİTARGİL, Hamit Serdar BAŞBUĞ, Hakan GÖÇER, Yalçın GÜNERHAN, Ahmet KARAKURT
1Kalp Damar Cerrahisi AD, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kars
2Kardiyoloji AD, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kars
DOI : 10.9739/uvcd.2014-42216 Amaç: Koroner anjiyografi sonrası gelişen vasküler komplikasyonlara yaklaşımlarımız paylaşılarak, önlem ve tedavilerin literatür bilgileri eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2013-Haziran 2014 tarihleri arasında koroner anjiyografi yapılan 2028 vakadan vasküler komplikasyon gelişen ve ortalama yaşı 58,8 ± 8,9 (dağılım 36-78) yıl olan 75 (%3,6) vaka [47 erkek (%62,7), 28 kadın (%37,3)], retrospektif olarak incelendi. Komplikasyonlar; cerrahi müdahale ile tedavi edilen psödoanevrizmalar (n=7, %9,3), renkli Doppler ultrason (RDUS) yardımı ile kompresyon yapılarak tedavi edilen psödoanevrizmalar (n=22, %29,3), distal emboli (n=1, %1,3), derin ven trombozu (DVT) (n=1, %1,3), kanama (n=21, %28), hematom (n=23, %30,7), enfeksiyon (n=0), arteriyovenöz fistül (n=0) alt başlıkları altında sınıflandı. Komplikasyonlara göre tedavi yaklaşımları incelendi. Bulgular: Hastalardan 8"i (%0,3) cerrahi olarak tedavi edilmiştir. Tromboemboliden şüphelenilen bir vakaya femoral embolektomi işlemi uygulanmış, 7 vaka ise psödoanevrizma nedeni ile opere edilmiştir. Vakalardan 2"sinde ana femoral artere greft interpozisyonu ile birlikte embolektomi işlemi uygulanmış, birinde ise iliyofemoral greft bypass operasyonu yapılmıştır. Diğer 4 psödoanevrizmalı hastada femoral arter primer olarak tamir edilmiştir. Ortalama psödoanevrizma çapı 52,4 ±17,8; dağılım 38-85 mm olarak tespit edilmiştir. Operasyonlar genel anestezi altında yapılmıştır. Altmış yedi vakada konservatif tedavi uygulanmıştır. Bu vakalardan 22 tanesinde minimal seviyede psödoanevrizma tespit edilmiş ve RDUS ile kompresyon tedavisi sonrası semptomlar düzelmiştir. Konservatif tedavi uygulanan ve kanama şikayeti olan 21 hastaya taze donmuş plazma ve K vitamini tedavisi uygulanmış, varsa antikoagulan tedavileri geçici süreyle kesilerek baskılı pansuman yapılmıştır. Yirmi üç hematom hastasında baskılı pansuman ve bacak elevasyon tedavisi önerilmiştir. Bir DVT hastasına düşük molekül ağırlıklı heparin ve oral warfarin tedavisi başlanmıştır. Hastaların hiçbirinde arteriyovenöz fistül, enfeksiyon veya mortaliteye rastlanmamıştır. Sonuç: Koroner anjiyografi sonrası nadir olarak rastlanan komplikasyonların sayısını bazı önlemler alarak azaltmak mümkündür. Gelişen komplikasyonlara da hızlı ve doğru bir şekilde müdahale etmek; ekstremiteyi kurtarmak, morbidite ve mortaliteyi azaltmak açısından önemlidir. Keywords : Anevrizma, yalancı; koroner anjiyografi; komplikasyonlar
Viewed : 4654
Downloaded : 8377