Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society ISSN 2667-4947 E-ISSN 2667-5080Other Issues : Previous Next
Turkish Journal of Vascular Surgery 2012 , Vol 21, Issue 2
Editorial
Articles
Research
901 Hastada 1419 Kalıcı Tünelli Hemodiyaliz Kateteri Tecrübemiz Işığında Skopi ve Doppler Ultrason Kullanılmasının Erken ve Geç Dönem Sonuçlar Üzerine Etkisi Research
Pages 073-080
Hemanjiomlarda Cerrahi Tedavi Research
Pages 081-086
Asemptomatik Unilateral Karotis Arter Darlığında Hasta Yönetimi Research
Pages 087-092
Cell Therapy for Peripheral Arterial Disease: Cellular and Molecular Aspect Research
Pages 101-109
Genç Yaş Grubunda Raynaud Fenomeni Klinik Deneyimlerimizin Retrospektif Değerlendirilmesi Research
Pages 110-114
Opere Periferik Arter Hastalarında Nikotin Bağımlılık Düzeyinin Fagerström Testi ile Tespiti Research
Pages 115-119
Kateterizasyon Sonrası Gelişen İyatrojenik Femoral Arter Psödoanevrizma Tedavisi Deneyimlerimiz Research
Pages 120-123
Kalp ve Damar Cerrahlarının Arteriyel PTA/Stent Deneyimleri Research
Pages 124-130
İzole Büyük Safen Ven Yetmezliğinde Eksternal Valvüloplasti Uygulaması ve Uzun Dönem Sonuçlarımız Research
Pages 175-180
Case Report
Akut Tip B Disseksiyonda Malperfüzyon Sendromlarının Cerrahi Fenestrasyon ile Tedavisi Case Report
Pages 068-072
Karotis Endarterektomi ve Sentetik Yama Anjiyoplasti Sonrası Geç Dönem Yama Enfeksiyonu Case Report
Pages 093-096
Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında Deksmedetomidin Sedasyonu Altında Servikal Pleksus Bloğu ile Karotis Endarterektomi Case Report
Pages 097-100
Dev Femoro-Popliteal Arter Anevrizması: Olgu Sunumu Case Report
Pages 138-140
Kritik Bacak İskemisinde Femoro-Anterior Tibial Arter Protez Greft Bypass: Unuttuğumuz Cerrahi Seçenek Case Report
Pages 141-143
Stent-Related Popliteal Artery Infection After Aspiration Thrombectomy, Nitinol Stenting and Thrombolysis Case Report
Pages 144-149
Aorta-Bifemoral Baypas Sonrası Oluşan Femoral Psödoanevrizmanın İçerisinde Serbest Greftin Cerahi Tamiri Case Report
Pages 150-152
Vazospastik Damar Hastalığı Zemininde Gelişen Refleks Sempatik Distrofi Sendromu: Olgu Sunumu ve Ayırıcı Tanı Case Report
Pages 153-157
Report of Ten Cases of Vascular and Orthopedic Injuries Following the Throwing Motion Case Report
Pages 158-160
Dev Popliteal Arter Anevrizması ile Birlikte Femoral Arter Anevrizması: Olgu Sunumu Case Report
Pages 161-164
Raynaud Fenomeni Klinik Semptomları ile Başvuran Bir Polimiyozit Olgusu Case Report
Pages 165-167
Akut Mezenterik Vasküler Olay ile Birlikte Radyal Arterde Trombüs Case Report
Pages 168-170
Dev Tromboze Popliteal Arter Anevrizması Case Report
Pages 171-174
Gecikmiş Posttravmatik Arteriovenöz Fistül ve Venöz Anevrizma Cerrahi Onarımı Case Report
Pages 185-188
Is Routine Echocardiographic Examination Necessary for All Deep Venous Thrombosis? For a Recurrent Paradoxical Embolism Case Case Report
Pages 189-191
İliofemoral Derin Ven Trombozunda Ultrasonik Kateter ile Trombolitik Tedavi Deneyimi: Olgu Sunumu Case Report
Pages 192-196
Review
Vasküler Cerrahi Alan Enfeksiyonları Review
Pages 131-137