Editor-in-Chief Ufuk Demirkılıç Frequency Quarterly Abbreviation Turk J Vasc Surg Publisher Turkish National Vascular and Endovascular Surgery Society E-ISSN 2667-5080Turkish Journal of Vascular Surgery 2009 , Vol 18 , Issue 3
Derin Ven Trombozunda Ayaktan Günlük Tek Doz Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Tedavisinin Etkinliği ve Güvenilirliği
Dolunay ODABAŞI1,Yasin MELEK1,Halil BAŞEL2,Sedat ÖZCAN1,Hasan EKİM1
1Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, Van Yüksek İhtisas Hastanesi, Van

Summary

Amaç: Derin Ven Trombozu (DVT) bulunan ve kliniğimizde tedavisi yapılan hastalara ayak tan tek doz Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin (DMAH) tedavisinin etkinliğinin ve güvenirliliğinin belirlenmesi, kısa ve orta dönem sonuçlarının literatür ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi amaç lanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Aralık 2004 ve Nisan 2008 Tarihleri arasında kliniğimizde DVT"li 30 hastaya ayaktan tek doz DMAH tedavisi uygulandı. Hastaların 17 (%56)"si erkek 13 (%44)"ü ba- yandı. Ortalama yaş 46.2 ± 27 (19-74) idi. Bütün hastalara kg başına 1.5 kg/mg hesabıyla tek doz DMAH uygulandı. Hastalar ilk görüldükleri gün, 10.gün, 1. ay, 3. ay, 6. ay, 12. ay ve 18. ayda tube- rositas tibia (TT) ve uyluk ortası (UO) çap farkları ile bilateral alt extremite venöz doppler ve biyo- kimya monitarizasyonu ile takip edildi. Bulgular: Hastaların hiçbirinde pulmoner emboli bulgusu ve şikayeti olmadı. Vakaların ikisi bilateral, 19"u sol alt ekstremite de ve 9"u sağ alt ekstremite de gözlendi. Tek bir hastada derin ven trombozu nüksü gerçekleşti. Bir hastamızda DMAH"a bağlı ol- duğu düşünülen yaygın cilt döküntüleri gerçekleşti ve ilaç kesildikten sonra hastanın şikayetleri düzeldi. İlaçla ilgili başka bir yan etki rapor edilmedi. Çalışma süresi sonunda hastaların 11"in de do- opler USG sonucu tam iyileşme sağlandığı ispatlandı. Hastaların 10"unda sadece venöz reflü ve 9 hastada parsiyel tromboz mevcuttu. Tedavinin 1. ayının sonunda extremitede diz altı ve diz üstü seviyede anlamlı çap azalmasına rastlanmıştır. Sonuç: DVT"de ayaktan tek doz DMAH tedavisi et- kili bir yöntemdir.

Introduction

Objective: The aim of this study is to evaluate the efficiency and the confidence of the single dose outpatient Low Molecular Weight Heparin (LWMH) treatment of deep vein thrombo- sis in our clinic, with short and long term results comparison with literature. Material and Methods: Between december 2004 and April 2008; 30 patients with DVT treated with single dose LMWH in our clinic. 17 (56%) of the patients were male, while remaining 13 (44%) of the patients were fe- male. The mean age of the patients was 46.2 ± 27 (19-74). All patients were treated single dose LMWH 1.5 mg per kilogram. All patients were followed initially, 10th day, 1st month, 3th month, 6th month, 12th month and 18th months later with the results of tuberositas tibia and middle thigh diameter difference, bilateral low extremity venous doppler and biochemistry results. Results: The- re were no pulmonary embolism complication and findings. There were two patients with bilate- rally involvement, 19 patients with left leg, 9 with right leg involvement. There was only one recurrence. There was only one patient who had widespread skin eruptions related to LMWH which abated with the cessation of the therapy. There were no other such side effects. At the end of the study complete resolution proved with doppler USG was encountered with LMWH in 11 patients. There was venous reflux in 10 patients and partial obstruction in 9 patients. 1 month af- ter treatment significant diameter reduction was detected in the affected limb at the below and above knee level. Conclusion: Single dose outpatient LWMH traetment is efficient for the treatment of deep vein thrombosis.